Juridische kennisgeving

Auteursrecht

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website ("Site") berust bij OMAX Corporation of bij de oorspronkelijke maker van het materiaal. Behalve zoals hierin vermeld, mag niets van dit materiaal gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden worden in enige vorm of op enige wijze, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronische wijze, mechanische wijze, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMAX Corporation of de eigenaar van het auteursrecht. De toestemming wordt verleend om de materialen op deze site uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik weer te geven, te kopiëren, te verspreiden en te downloaden, op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt en dat alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de materialen behouden blijven. U mag ook niet, zonder toestemming van OMAX Corporation, materiaal van deze Site op een andere server "spiegelen". Deze toestemming eindigt automatisch als u één van deze voorwaarden schendt. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op deze Site kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerkwetten, de wetten inzake privacy en publiciteit en communicatievoorschriften en -statuten.

KENNISGEVING IN HET KADER VAN DE AMERIKAANSE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
Als u van mening bent dat uw werk op enigerlei wijze zonder uw toestemming is gekopieerd, dan kunt u de volgende informatie verstrekken aan onze agent om een kennisgeving van geclaimde inbreuk op het auteursrecht te ontvangen, zoals hieronder aangegeven. Uw kennisgeving moet het volgende omvatten:

Uw elektronische of fysieke handtekening;
Een beschrijving van het werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
Identificatie van het werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt en een beschrijving van waar dit werk zich bevindt op de website van OMAX Corporation;
Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het inbreukmakende gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht of door de wet; en
Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt onze agent voor het ontvangen van kennisgevingen van geclaimde inbreuken op het auteursrecht bereiken via het volgende e-mailadres: copyright@omax.com

Handelsmerken

De op deze Site gebruikte en weergegeven handelsmerken en logo's ("handelsmerken") zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van OMAX Corporation, en anderen, en mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. De niet-geregistreerde handelsmerken van OMAX Corporation moeten gemarkeerd worden met het "TM"-symbool en vergezeld gaan van de volgende verklaring van toeschrijving: "XYZ is een handelsmerk van OMAX Corporation." De geregistreerde handelsmerken van OMAX Corporation moeten gemarkeerd worden met het symbool "®" en vergezeld gaan van de volgende verklaring van toeschrijving: "XYZ is een geregistreerd handelsmerk van OMAX Corporation." Vragen over het gebruik van deze handelsmerken of andere namen, merken of logo's van OMAX Corporation kunt u sturen naar: trademarks@omax.com.

Een lijst van handelsmerken van OMAX Corporation is op aanvraag verkrijgbaar via trademarks@omax.com.

Octrooien van OMAX

De volgende OMAX-producten zijn beschermd door octrooien in de VS en kunnen ook elders door octrooien beschermd zijn. Deze website wordt aangeboden krachtens de bepalingen inzake virtuele octrooimarkering van Titel 35 van de United States Code onder § 287(a). Aanvullende octrooien kunnen in de VS en elders zijn aangevraagd.

Voor zover een Amerikaans of buitenlands octrooinummer niet in de onderstaande lijst staat, houdt het ontbreken van een dergelijk octrooinummer geen afstand in van enig octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten die de OMAX Corporation heeft gevestigd, waarvoor alle rechten uitdrukkelijk zijn voorbehouden.

Octrooien van OMAX bekijken

Zakelijke gedragscode

De "Regels inzake Conflictmineralen" ("Regels") is een onderdeel van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, ("Dodd-Frank Act") en de uitvoeringsverordeningen, zoals uitgevaardigd door de Securities and Exchange Commission ("SEC").  De Regels hebben betrekking op beursgenoteerde, bij de SEC geregistreerde ondernemingen die betrokken zijn bij de vervaardiging van producten die tin, tantaal, goud of wolfraam kunnen bevatten dat afkomstig kan zijn uit de Democratische Republiek Congo (DRC) of aangrenzende landen ("Conflictmineralen").  Krachtens de Regels moeten dergelijke beursgenoteerde ondernemingen bepaalde informatie aan de SEC verstrekken op Formulier SD indien dergelijke Conflictmineralen noodzakelijk zijn voor de functie of de productie van een product dat door de verslaggevende onderneming wordt vervaardigd of waarvoor een contract is gesloten.

OMAX is niet beursgenoteerd, noch geregistreerd bij de SEC, en is derhalve niet onderworpen aan de Dodd-Frank Act, noch aan de uitvoeringsverordeningen, met inbegrip van de Regels inzake Conflictmineralen.  OMAX heeft echter zowel klanten als leveranciers die onderworpen kunnen zijn aan de "Regels inzake Conflictmineralen".  Verder steunt het bedrijf de doelstelling om een einde te maken aan gewelddadige conflicten in de Democratische Republiek Congo (DRC) en de omliggende landen.  OMAX verwacht dat zijn leveranciers ditzelfde doel ondersteunen en streven naar de EICC-gedragscode en richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid zullen steunen en redelijkerwijs de bron van mogelijke Conflictmineralen in hun vervaardigde producten of materialen die mogelijk afkomstig zijn uit de DRC of de betrokken landen, zullen vaststellen.  Voorts verwacht OMAX dat zijn leveranciers een soortgelijk beleid zullen voeren en, net als OMAX, van hun leveranciers zullen eisen dat zij beheersystemen invoeren ter ondersteuning van de naleving.  Ter bevordering van dit beleid heeft OMAX Corporation de volgende verklaring geïmplementeerd als inkoopvoorwaarde op de inkooporders van het bedrijf:

"Verkopers die bij de SEC zijn geregistreerd als een beursgenoteerde onderneming moeten OMAX een verklaring verstrekken dat de verkoper zich houdt aan de Regels inzake Conflictmineralen van de SEC.  Voorts verwacht OMAX dat andere niet-geregistreerde leveranciers van OMAX zich aansluiten bij de doelstelling om producten die zij vervaardigen en die Conflictmineralen bevatten die niet vrij zijn van conflicten uit de DRC, uit hun respectievelijke toeleveringsketen te verwijderen.  Wij verzoeken dergelijke niet-geregistreerde leveranciers hun eigen beleid voor de eliminatie van Conflictmineralen die niet vrij zijn van conflicten in de DRC te implementeren, en om verklaringen aan OMAX te verstrekken als bewijs van deze inspanningen.  Als OMAX dergelijke verklaringen niet ontvangt van een niet-geregistreerde leverancier, dan kan dat een factor zijn bij de verdere afname door OMAX van die leverancier."