Legal

Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na tej stronie („Strona”) należą do OMAX Corporation lub do oryginalnego twórcy materiału. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żaden z materiałów nie może być kopiowany, reprodukowany, dystrybuowany, ponownie publikowany, pobierany, wyświetlany, zamieszczany lub przesyłany w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w tym, ale nie tylko, elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrań lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody OMAX Corporation lub właściciela praw autorskich. Zezwala się na wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i pobieranie materiałów z tej strony wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że materiały nie zostaną zmodyfikowane oraz że zostaną zachowane wszystkie prawa autorskie i inne uwagi dotyczące własności zawarte w materiałach. Nie wolno również bez zgody firmy OMAX, „mirrorować” żadnych materiałów zawartych na tej stronie na jakimkolwiek innym serwerze. Zgoda taka wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z tych warunków. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na tej stronie może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa prywatności i reklamy oraz przepisy i statuty dotyczące komunikacji.

U.S. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT NOTICE
Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w jakikolwiek sposób bez zgody, prosimy o dostarczenie następujących informacji do naszego agenta w celu otrzymania Zawiadomienia o stwierdzonym naruszeniu praw autorskich zidentyfikowanego poniżej. Informacja taka musi zawierać:

Podpis elektroniczny lub fizyczny użytkownika;
opis pracy, która według użytkownika została naruszona;
identyfikacja pracy, która zdaniem użytkownika narusza prawa autorskie oraz opis miejsca, w którym znajduje się ona na stronie internetowej OMAX Corporation;
adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;
oświadczenie użytkownika, że jest przekonany w dobrej wierze, że wykorzystanie naruszające prawo nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, agenta właściciela praw autorskich lub przez prawo; oraz
oświadczenie użytkownika pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Z naszym agentem do odbioru powiadomień o domniemanych naruszeniach praw autorskich można skontaktować się w następujący sposób: copyright@omax.com

Znaki towarowe

Znaki towarowe i logo („znaki towarowe”) używane i wyświetlane na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy OMAX Corporation i innych podmiotów i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego. Niezarejestrowane znaki towarowe OMAX powinny być oznaczone symbolem „TM” i opatrzone oświadczeniem: „XYZ jest znakiem towarowym firmy OMAX Corporation”. Zarejestrowane znaki towarowe OMAX powinny być oznaczone symbolem „®” i opatrzone oświadczeniem: „XYZ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy OMAX Corporation”. Wszelkie pytania dotyczące wykorzystania tych znaków handlowych lub innych nazw, znaków lub logo korporacji OMAX należy kierować do trademarks@omax.com.

Lista znaków towarowych OMAX Corporation jest dostępna na żądanie: trademarks@omax.com.

Patenty OMAX

Następujące produkty firmy OMAX są chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i mogą również podlegać ochronie patentowej w innych krajach. Niniejsza strona internetowa jest udostępniana zgodnie z przepisami dotyczącymi wirtualnego oznaczania patentów zawartymi w 35 U.S.C. § 287(a). Dodatkowe patenty mogą być w toku w USA i innych krajach.

W stopniu, w jakim numer patentu amerykańskiego lub zagranicznego nie jest przewidziany na poniższej liście, brak takiego numeru patentu nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek patentów lub innych praw własności intelektualnej ustanowionych przez OMAX, do których wszelkie prawa są wyraźnie zastrzeżone.

View OMAX Patents

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie (Po angielsku)