Legal

Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na tej stronie („Strona”) należą do OMAX Corporation lub do oryginalnego twórcy materiału. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żaden z materiałów nie może być kopiowany, reprodukowany, dystrybuowany, ponownie publikowany, pobierany, wyświetlany, zamieszczany lub przesyłany w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, w tym, ale nie tylko, elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrań lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody OMAX Corporation lub właściciela praw autorskich. Zezwala się na wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i pobieranie materiałów z tej strony wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że materiały nie zostaną zmodyfikowane oraz że zostaną zachowane wszystkie prawa autorskie i inne uwagi dotyczące własności zawarte w materiałach. Nie wolno również bez zgody firmy OMAX, „mirrorować” żadnych materiałów zawartych na tej stronie na jakimkolwiek innym serwerze. Zgoda taka wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z tych warunków. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na tej stronie może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa prywatności i reklamy oraz przepisy i statuty dotyczące komunikacji.

U.S. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT NOTICE
Jeśli użytkownik uważa, że jego praca została skopiowana w jakikolwiek sposób bez zgody, prosimy o dostarczenie następujących informacji do naszego agenta w celu otrzymania Zawiadomienia o stwierdzonym naruszeniu praw autorskich zidentyfikowanego poniżej. Informacja taka musi zawierać:

Podpis elektroniczny lub fizyczny użytkownika;
opis pracy, która według użytkownika została naruszona;
identyfikacja pracy, która zdaniem użytkownika narusza prawa autorskie oraz opis miejsca, w którym znajduje się ona na stronie internetowej OMAX Corporation;
adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;
oświadczenie użytkownika, że jest przekonany w dobrej wierze, że wykorzystanie naruszające prawo nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, agenta właściciela praw autorskich lub przez prawo; oraz
oświadczenie użytkownika pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Z naszym agentem do odbioru powiadomień o domniemanych naruszeniach praw autorskich można skontaktować się w następujący sposób: copyright@omax.com

Znaki towarowe

Znaki towarowe i logo („znaki towarowe”) używane i wyświetlane na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy OMAX Corporation i innych podmiotów i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego. Niezarejestrowane znaki towarowe OMAX powinny być oznaczone symbolem „TM” i opatrzone oświadczeniem: „XYZ jest znakiem towarowym firmy OMAX Corporation”. Zarejestrowane znaki towarowe OMAX powinny być oznaczone symbolem „®” i opatrzone oświadczeniem: „XYZ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy OMAX Corporation”. Wszelkie pytania dotyczące wykorzystania tych znaków handlowych lub innych nazw, znaków lub logo korporacji OMAX należy kierować do trademarks@omax.com.

Lista znaków towarowych OMAX Corporation jest dostępna na żądanie: trademarks@omax.com.

Patenty OMAX

Następujące produkty firmy OMAX są chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i mogą również podlegać ochronie patentowej w innych krajach. Niniejsza strona internetowa jest udostępniana zgodnie z przepisami dotyczącymi wirtualnego oznaczania patentów zawartymi w 35 U.S.C. § 287(a). Dodatkowe patenty mogą być w toku w USA i innych krajach.

W stopniu, w jakim numer patentu amerykańskiego lub zagranicznego nie jest przewidziany na poniższej liście, brak takiego numeru patentu nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek patentów lub innych praw własności intelektualnej ustanowionych przez OMAX, do których wszelkie prawa są wyraźnie zastrzeżone.

View OMAX Patents

Kodeks postępowania w biznesie

Zasada „Conflict Minerals Rule” (Zasada dotycząca minerałów z obszarów objętych konfliktem) (zwana dalej „Zasadą”) jest częścią ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Reforma Wall Street i Ochrona Konsumentów Dodd-Frank) („Ustawa Dodd-Frank”) oraz przepisów wykonawczych wydanych przez Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) („SEC”).  Reguła dotyczy spółek publicznych, zarejestrowanych w SEC, które są zaangażowane w produkcję towarów, które mogą zawierać cynę, tantal, złoto lub wolfram, które mogą pochodzić z Demokratycznej Republiki Konga (DRK) lub krajów sąsiednich („Conflict Minerals”).  Zgodnie z tą zasadą spółki publiczne muszą przekazać SEC pewne informacje na Formularzu SD, jeśli takie minerały pochodzące z obszarów objętych konfliktem są niezbędne do funkcjonowania lub produkcji towaru wytwarzanego lub zakontraktowanego do wytworzenia przez spółkę publiczną.

OMAX nie jest spółką publiczną ani nie jest zarejestrowana w SEC, dlatego nie podlega ustawie Dodd-Frank ani przepisom wykonawczym, w tym Conflict Mineral Rule.  OMAX ma jednak zarówno klientów, jak i dostawców, którzy mogą podlegać Conflict Mineral Rule.  Ponadto firma wspiera cel, jakim jest zakończenie brutalnego konfliktu w Demokratycznej Republice Konga (DRK) i okolicznych krajach.  OMAX oczekuje, że dostawcy będą wspierać ten sam cel i zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Postępowania EICC oraz wskazówek dotyczących należytej staranności i w rozsądny sposób określą źródło pochodzenia ewentualnych minerałów konfliktowych w wytwarzanych przez nich produktach lub materiałach, które mogły pochodzić z DRK lub krajów objętych ochroną.  Ponadto OMAX oczekuje, że jego dostawcy przyjmą podobną politykę i, podobnie jak OMAX, będą wymagać od swoich dostawców wdrożenia systemów zarządzania wspierających zgodność z przepisami.  W ramach realizacji tej polityki, OMAX wdrożyła następujące oświadczenie do włączenia jako warunki zakupu w zamówieniach zakupu firmy:

„Sprzedawcy, którzy są zarejestrowani w SEC jako spółka publiczna, muszą dostarczyć OMAX oświadczenie o przestrzeganiu przez sprzedawcę Reguły SEC „Conflict Minerals Rule”.  OMAX oczekuje ponadto, że inni niezarejestrowani dostawcy OMAX przyłączą się do celu, jakim jest wyeliminowanie z ich łańcucha dostaw produktów, które wytwarzają, a które zawierają minerały konfliktowe, pochodzące z obszarów które nie są wolne od konfliktów w DRK.  Prosimy, aby tacy niezarejestrowani dostawcy wdrożyli własne zasady eliminacji minerałów konfliktowych, które nie pochodzą z obszarów wolnych od konfliktów DRC oraz aby dostarczyli OMAX oświadczenia będące dowodem tych starań.  Brak otrzymania przez OMAX takich oświadczeń od dostawcy niezarejestrowanego może być czynnikiem wpływającym na dalsze zaopatrywanie się przez OMAX u takiego dostawcy.”